Varstvo pri delu

Ne veste kaj vse potrebujete s področja varstva pri delu, posvetujte se z nami. Skupaj z vami postavimo v vašem podjetju učinkovit sistem varovanja zaposlenih pred nesrečami in poklicnimi boleznimi.

Požarna varnost

Ne čakajte na požar! Zavarujete se tudi tako, da ustrezno zagotovite preventivne in aktivne ukrepe varovanja pred požari skupaj z nami.

Zanimivosti

Iščete odgovore na temo varstva pri delu, varovanja zdravja ali požarne varnosti ? Poglejte nekaj odgovorov na vaša vprašanja. Če odgovora ni med njimi, se posvetujte z nami.

O nas

J.Ž.V.Z.D. varnost in zdravje pri delu, Jadran Železnik s.p.

Zavedamo se, da je zdrav delavec in zadovoljen delavec, tisti delavec, ki lahko vašemu podjetju doprinese največ! Zato vam nudimo strokovno pomoč na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari. Svetujemo podjetjem in uredimo področje varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, tako, da je za vas čim manj obremenjujoče. S tem pa vam ostane več časa za vaše posle in dejavnost. Vse strokovne naloge izvedemo v skladu s pridobljenimi pooblastili in stroko.

Dejavnosti

VARSTVO PRI DELU

  S področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) pri delu vam nudimo:

 1. Izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja,
 2. Usposabljanje s področja VZD,
 3. Preiskave delovnega okolja (meritve mikroklime in razsvetljave),
 4. Preglede delovne opreme s podizvajalcem,
 5. Svetovanje pri nabavi, pregledu in vzdrževanju delovne opreme, ureditvi delovnega okolja v skladu z zakonodajo, ob poškodbah pri delu, invalidskih postopkih, inšpektorskih nadzorih, organizaciji zdravniških pregledov in ureditvi potrebne dokumentacije,...

Varnost in zdravje pri delu

  Na tem področju smo pridobili ustrezna pooblastila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 10200-75/2013/5. Izvajamo pa lahko za vas naslednje naloge:

 • preiskave delovnega okolja - meritve mikroklime in osvetljenosti,
 • izdelave in revizije izjave o varnosti z oceno tveganja za vse vrste dejavnosti in za vsa delovna mesta,
 • praktična in teoretična usposabljanja delavcev s področja varstva pri delu in s področja požarne varnosti za vsa profile delavcev.

  Dogovorimo in organiziramo pa tudi:

 • preglede in preizkuse, vključno z meritvami varnosti električne opreme, za vse vrste strojev, naprav, aparatov, viličarjev, lakirnic, dvigal, strojev težke gradbene mehanizacije ...,
 • izdelavo navodil za varno delo ter ostalih listin za vse vrste strojev,
 • preiskave delovnega okolja – meritve hrupa na delovnih mestih,
 • dobava in namestitev opozorilnih tabel in nalepk,
 • pregled in preizkus zaščite pred električnim udarom na električnih inštalacijah in na delovni opremi,
 • pregled strelovodne napeljave ter meritve ponikalne upornosti ozemljil - strelovodne meritve.

POŽARNA VARNOST

  Vam s področja varstva pred požari (VPP) pri delu nudimo:

 1. Izdelavo ocene požarne ogroženosti objekta,
 2. Izdelavo požarnega načrta,
 3. Izdelavo evakuacijskih načrtov,
 4. Usposabljanje zaposlenih s področja VPP,
 5. Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo,
 6. Svetovanje, ureditev in vodenje predpisanih evidenc s področja VPP.

Požarna varnost

  Na tem področju smo pridobili ustrezna pooblastila s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 8450-106/2013-2-DGZR. Izvajamo lahko za vas naslednje naloge:

 • izdelava ocen požarne ogroženosti,
 • izdelava požarnih redov,
 • izdelava požarnih načrtov,
 • izdelava evakuacijskih načrtov,
 • usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred požarom,
 • usposabljanje delavcev za izvajanje evakuacije in za gašenje začetnih požarov po Pravilniku o požarnem redu.

  Dogovorimo in organiziramo pa tudi:

 • sodelovanje z inšpekcijskimi službami glede požarne varnosti,
 • izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom,
 • organiziranje in izvajanje evakuacijskih vaj z uporabo dimne zavese (lahko v sodelovanju z lokalnim gasilskim društvom) ,
 • svetovanje glede izbire in namestitve aktivne požarne zaščite.

OPOZORILNE TABLE IN NALEPKE

Dobava in namestitev opozorilnih tabel in nalepk

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN STRELOVODI

Pregled in preizkus zaščite pred električnim udarom - elektro meritve na električnih inštalacijah in na delovni opremi

pregled strelovodne napeljave ter meritve ponikalne upornosti ozemljil - strelovodne meritve


STROKOVNA POMOČ DELODAJALCEM

 • reševanje poškodb pri delu, z analizo in vsemi potrebnimi obvestili (inšpektorat za delo, ZZZS)
 • priprava dokumentacije za invalidsko komisijo
 • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih in priprava odgovorov na inšpekcijske odločbe
 • sodelovanje z inšpekcijskimi službami glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti
 • svetovanje glede opreme in ureditve delovnih mest in delovnega okolja
 • svetovanje glede izbire osebne varovalne opreme
 • programiranje zdravstvenih pregledov zaposlenih
 • izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov varstva pri delu
 • vodenje obveznih evidenc varnosti in zdravja pri delu
-->

Imate vprašanje

Za vsa dodatna vprašanja sem dosegljiv na telefonski številki 031 381 056.